In het werkplan 2015 van het Akkoord was opgenomen dat er gekeken zou worden naar de mogelijkheden om productaanpassingen door te voeren in babyvoeding. Babyvoeding kan gedefinieerd worden als levensmiddelen die in de specifieke behoeften voorzien van in goede gezondheid verkerende zuigelingen en peuters en die zijn bedoeld om te worden genuttigd door zuigelingen tijdens de periode waarin ze worden gespeend, en door peuters om hun voeding aan te vullen en/of hen geleidelijk aan gewoon voedsel te laten wennen.

Bij peutervoeding gaat het daarbij om:

  1. Bewerkte producten op basis van granen. Men kan daarbij denken aan specifieke peuterbiscuit die wordt verkruimeld in fruitproducten of aan producten om pap mee te maken (bijvoorbeeld rijstebloem of kindermeel).
  2. Alle andere babyvoeding (waaronder fruithapjes, complete maaltijden in potjes, groente uit potjes, babydesserts, etc.)

Babyvoeding is een categorie voeding die ressorteert onder de zogenoemde kader Verordening over voeding voor specifieke groepen (609/2013), een Verordening die op 20 juli 2016 in werking treedt. Op grond van deze Verordening kan de Europese Commissie gedelegeerde handelingen vaststellen. Zij heeft dit inmiddels gedaan voor enkele categorieën producten die onder deze kader Verordening ressorteren, te weten volledige- en opvolgzuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik. Voor babyvoeding is dit nog niet gebeurd. Het Europees Parlement heeft namelijk haar veto uitgesproken over het voorstel dat was opgesteld omdat zij vond dat de voorgestelde samenstellingseisen niet streng genoeg waren voor zover het de hoeveelheid toegestane hoeveelheid suikers en natrium betrof.

Babyvoeding moet om die reden nog steeds voldoen aan richtlijn 2006/125/EC, een richtlijn die in de Warenwetregeling Babyvoeding in de Nederlandse wet- en regelgeving is omgezet. Hierin staan ook samenstellingseisen, waaronder maximale hoeveelheden zout, suikers en (verzadigd) vet voor bepaalde producten. De aan het akkoord deelnemende partijen van het bedrijfsleven hebben een analyse gemaakt van de mogelijkheden tot productaanpassing binnen het kader van de huidige wettelijke vereisten (zie rechter kantlijn). Hieruit blijkt dat de mogelijkheden voor verbetering van de productsamenstelling beperkt zijn. Naar verwachting zal de Europese Commissie komen met een aangepast voorstel waarin zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met deze mogelijkheden.

De stuurgroep heeft besloten om de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie af te wachten.