The Steering Group consists of representatives of the signatory parties at management level.

The Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) runs the Steering Group's secretariat and chairs this. The Steering Group sets the maximum contents on the basis of the recommendations of the Scientific Advisory Committee and the proposals of the work groups, holds regular discussions about the general progress of the Agreement and keeps the minister informed.

Agreements of the Steering Group (only available in Dutch)

 

Afspraken stuurgroep september 2020

 • De afspraak voor vleesbereidingen en producten is vastgesteld. Deze afspraak is een vervolg op de afspraak uit 2016 voor vleesbereidingen en vleesproducten. 
 • Het betreft een maximum gehalte voor natrium (620 mg/100 g) in gegaarde braadworst/verse worst/saucijzen, hiermee daalt het gemiddelde met 10% tot 574 mg/100g. 
 • Ook is een maximum gehalte voor natrium (515 mg/100 g) vastgesteld voor gegaarde en rauwe gevulde kipproducten.  

Afspraken stuurgroep 30 juni 2020

 • De vorige stuurgroep van 2 april heeft schriftelijk plaatsgevonden. In deze schriftelijke ronde zijn drie afspraken vastgesteld: 1. Hollandse maaltijden.  2. Groenteconserven (inclusief appelmoes) 3. Zoetwaren (koek, snoep, chocolade en tussendoortjes).
 • In de stuurgroep van juni is de afspraak voor consumptie-ijs vastgesteld. 
 • De afspraak voor consumptie-ijs gaat over de reductie van Kcal per 100 ml voor het sorbetijs, schepijs en schepijs speciality, wat uitkomt op een gemiddelde reductie in Kcal van 6%, 4% en 7% respectievelijk. En voor de handijsjes gaat het om een reductie van Kcal per portie. De afspraak loopt van 1 juli 2020 tot 1 juni 2023. 
 • In de zomer wordt een plan uitgewerkt voor de overgangsperiode tussen het einde van het AVP en het begin van de nieuwe aanpak voor productverbetering.  

Afspraken stuurgroep april 2020

 • De stuurgroep welke gepland stond voor april heeft schriftelijk plaatsgevonden. 
 • In de schriftelijke ronde zijn de afspraken voor zoetwaren, groenteconserven en kant- en klaarmaaltijden vastgesteld. 
 • De afspraak voor zoetwaren gaat over maximale portiegroottes voor de productcategorieën koek, snoep, chocolade en tussendoortjes. Portiegroottes zijn uitgedrukt in maximale hoeveelheid calorieën. Het is de bedoeling dat er in het aanbod een verschuiving plaatsvindt naar meer producten met relatief weinig en minder producten met relatief veel kcalorieën dat zich hopelijk vertaalt naar het schap. Het ultieme doel is dat de consument minder calorieën consumeert.
 • Voor de groenteconserven gaat het om een vervolgafspraak voor zout- en suikerverlaging. Het gaat hier om maximumnormen voor zout in asperges, bladspinazie, schorseneren en spruiten. En voor wat betreft suiker, gaat het om maximumnormen voor appelmoes, appelcompote en rabarbercompote. 
 • Bij de afspraak voor kant- en klaarmaaltijden gaat het om maximumnormen voor zout in Hollandse maaltijden, complete maaltijden en zuurkoolmaaltijden. 

Afspraken stuurgroep 26 september 2019

 • In het Nationaal Preventieakkoord zijn ten aanzien van reductie van suikerinname voor drie productgroepen afspraken opgenomen; frisdranken, zuivelproducten, koek/snoep/tussendoortjes/chocolade.
 • De afspraak over reductie van suikerinname via frisdranken is tweeledig. Ten eerste zullen de A-merken ervoor zorgen dat de suikerinname per 2020 met 25% is gedaald ten opzichte van 2012 en per 2025 met 30%. Dit wordt gerealiseerd door volumeverschuiving, verlaging suikergehalte per 100ml, verandering in aanbod van portiegrootte en door innovatie. Volumeverschuiving zal de grootste impact hebben. Ten tweede zullen de supermarkten ervoor zorgen dat het suikergehalte in ice tea, siropen en vruchtendrink per september 2021 met 10% is verlaagd in huismerkproducten.
 • De stuurgroep heeft de afspraak over reductie van suikerinname via frisdranken vastgesteld.
 • De zuivelproducenten (A-merken en retail) zullen het toegevoegd suikergehalte in diverse zuivelproducten verlagen; fruityoghurt en –kwark 15%, basis vla 5%, vla specialties 12%, pudding/mousse/toetjes 10% en zuiveldranken 18%. Het is een vervolg op de afspraak over suikerreductie in 2015.
 • De stuurgroep heeft de afspraak over reductie van suikerinname via zuivelproducten vastgesteld.
 • De afspraak over reductie van suikerinname via koek/snoep/tussendoortjes/chocolade is nog niet gereed. Het voorstel is om afspraken te maken over wat een portie is uitgedrukt in maximum aantal calorieën (en maximum gewicht). Daarnaast zullen producenten op de verpakking duidelijk vermelden wat een portie is. Het voorstel voor de afspraak wordt verder uitgewerkt door de industrie.
 • De industrie en de supermarkten hebben een voorstel voor een afspraak over zoutreductie in vleesvervangers opgesteld. De gemiddelde bijdrage van vleesvervangers aan de inname van zout is niet groot, maar vanwege de toenemende verkoop van de productgroep is er een afspraak opgesteld.
 • In de afspraak over vleesvervangers is een maximum zoutgehalte van 1,53 gram per 100 gram gesteld, waardoor het gemiddelde zoutgehalte met 5% daalt. De deadline is januari 2022. Onder deze afspraak vallen producten die vleesproducten, vleesbereidingen en vleesconserven vervangen die bij de warme maaltijd worden geconsumeerd. Ook enkele hybrideproducten vallen hier onder. Producten die (bijna) geheel uit kaas bestaan en producten die spekjes bevatten zijn niet meegenomen. Bij een derde van de producten (73 van 223) zal het zoutgehalte moeten worden verlaagd.
 • De stuurgroep heeft de afspraak over zoutreductie in vleesvervangers vastgesteld.
   

Afspraken stuurgroep 18 juni 2019

 • De gezamenlijke gezondheidsfondsen hebben het Nationaal Preventieakkoord mede onderschreven en dus ook de afspraken over reductie van suikerinname in frisdranken, zuivelproducten en koek/snoep/chocolade. Dit betreffen afspraken die vallen onder het Akkoord verbetering productsamenstelling. De stuurgroep bespreekt de rol van de gezondheidsfondsen bij deze afspraken.
 • De stuurgroep geeft aan dat de afspraken van de reductie op suikerinname via frisdranken, zuivelproducten en koek/snoep/chocolade niet alleen gericht is op samenstelling maar op verschuiving van verkoopvolume en verandering van portiegrootte. De monitoring zal hierop gericht moeten worden. Met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het bedrijfsleven zal dit nader worden besproken.
 • De stuurgroep is het er over eens dat de monitoring op samenstelling en op voortgang van de afspraken aan het eind van de looptijd van het Akkoord verbetering productsamenstelling niet anders moet worden uitgevoerd dan voorheen.
 • CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) zullen hun leden aanspreken op de voortgang van de akkoordafspraken, VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal zo nodig gesprekken voeren met bedrijven die geen lid zijn van CBL of FNLI.
   

Afspraken stuurgroep 26 maart 2019

 • De WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) zal op basis van gegevens van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een toets uitvoeren over de impact en ambities van de totale set aan afspraken, daarnaast zal de WAC aangeven waar nog ‘witte vlekken’ liggen.
 • Er worden twee toetsen uitgevoerd; één op basis van de afspraken tot 1 juli 2019 en één op basis van de afspraken tot en met 31 december 2020.
 • In de vorige vergadering is een eerste versie voor een afspraak over salades vastgesteld. Er ontbraken nog twee onderdelen; zout in humus en suiker in tapenade.
 • Het voorstel is om in humus een zoutreductie van 5% door te voeren, hiervoor moeten 27 van de 67 producten worden aangepasten vóór 1 juli 2020. Voor tapenade wordt een suikerreductie van 5% voorgesteld, hiervoor moeten 5 van de 16 producten worden aangepast vóór 1 juli 2020.
 • Deze afspraak is ook van belang voor catering en horeca, hier wordt een groot assortiment aan salades aangeboden.
 • De stuurgroep stelt de afspraak over salades vast.
 • Het voorstel voor suikerreductie in Jam wordt besproken. Jam is in de EU Europese unie (Europese unie) een beschermde aanduiding, in de EU-regelgeving is gesteld dat jam minimaal 60% suikers (oplosbare droge stof) moet bevatten. Lidstaten kunnen dit percentage verlagen op basis van een voetnoot in de EU-regelgeving. In de Nederlandse Warenwet is op basis hiervan een percentage van 55% opgenomen. Met de afspraak willen de jambedrijven het suikergehalte in jam verlagen naar het minimum van 55%. Er wordt met deze afspraak geen maximumnorm vastgesteld, maar een streefpercentage.
 • De stuurgroep stelt de afspraak vast.
 • In de Tweede Kamer-brief over de voortgang van het Akkoord verbetering productsamenstelling eind december 2018, zijn de resultaten van de monitor 2018 uitgevoerd door het RIVM al meegenomen. Het RIVM zal binnenkort volledige rapportage van de monitor 2018 publiceren.

 

Afspraken stuurgroep 6 december 2018

 • De WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) zal voortaan jaarlijks de totale set aan ingediende sectorbrede afspraken toetsen aan de ambities van het Akkoord. De werkwijze wordt komende maanden uitgewerkt. Het blijkt niet nodig het Instellingenbesluit van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de Terms of Reference van het WAC te wijzigen vanwege deze nieuw aanpak.
 • De WAC-leden Peter de Kok en Hans van Trijp hebben hun lidmaatschap opgezegd. Indien uit de nieuw werkwijze blijkt dat expertise moet worden uitgebreid, zullen nieuwe WAC-leden worden benoemd.
 • Er zijn voor twee productgroepen voorstellen voor sectorbrede afspraken ingediend; salades (excl. maaltijdsalades) en sauzen. Deze voorstellen zijn niet door de WAC beoordeeld.
 • De productgroep salades (excl. maaltijdsalades) is onderverdeeld in aardappel- en pastahoudende salades, brood- en toastsalades, rauwkostsalades en tapenade.
 • Het zout- en suikergehalte in de productgroep salades wordt in anderhalf jaar gemiddeld met 5% gereduceerd. Bij brood- en toastsalades wordt deze reductie in twee stappen uitgevoerd, voor deze twee stappen wordt in totaal 3 jaar genomen. Per subcategorie zal een kwart tot 50% van de producten vanwege het vastgestelde maximum zout- en suikergehalte moeten worden aangepast.
 • De stuurgroep stelt de afspraak voor salades (excl. maaltijdsalades) vast.
 • In de productgroep sauzen wordt in 2 jaar in ketchup het suikergehalte met 10% gereduceerd en in knoflooksaus het zoutgehalte met 5%. Hiervoor moet resp. 27% en 37% van de producten worden aangepast aan de gesteld maximumnorm voor zout en suiker.
 • Begin 2019 zullen maximumnormen voor zout- en suikergehaltes in satésaus worden toegevoegd aan deze afspraak.
 • De stuurgroep stelt de afspraak voor sauzen vast en zal de aanvulling met zout- en suikerreductie in satésaus begin 2019 in een schriftelijke ronde behandelen.
 • Het werkplan voor 2019 omvat de activiteiten van FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), Veneca Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) en KHN Koninklijke Horeca Nederland (Koninklijke Horeca Nederland). In 2019 zullen sectorbrede afspraken worden opgesteld met zout- verzadigd vet- en/of suikerreductie in  vleesvervangers, groenteconserven, Hollandse kant-en-klaarmaaltijden, zuiveldranken en –toetjes, chips met smaken, pizza’s, jam en gehakt/gegaarde gehaktballen/gegaarde braadworst. Voor frisdranken zal een vervolgafspraak komen voor caloriereductie en voor de productcategorieën koek en banket, tussendoortjes, chocolade en suikerwerk worden afspraken opgesteld over aanpassing van portiegroottes.

Afspraken stuurgroep 6 september 2018

 • De WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) heeft de stuurgroep laten weten dat er een structurele mismatch is als het gaat om de verwachting en ambitieniveau van de leden van de WAC en de inhoud en kwaliteit van de voorstellen voor sectorbrede afspraken voor productverbetering zoals die worden voorgelegd. De WAC-leden kunnen hierdoor hun expertise onvoldoende inzetten ten behoeve van de voortgang van het akkoord en hebben de stuurgroep laten weten nieuwe voorstellen voor sectorbrede afspraken niet meer te zullen beoordelen.
 • De voorstellen voor sectorbrede afspraken zijn onderlinge afspraken van bedrijven voor maximumnormen. In deze voorstellen worden de afbakening van (sub)productgroepen, de keuze voor de te reduceren nutriënten, de grootte van de reductiestappen en de tijd die nodig is om dit te bewerkstellingen niet wetenschappelijk onderbouwd. De voorgestelde reducties van zout, suiker en verzadigd vet komen tot stand op basis van (technisch) hoogst haalbare praktijken voor alle betrokken bedrijven, smaak is hierbij een belangrijk criterium om voor een gehele productgroep een afspraak te maken. Het bedrijfsleven maakt praktische voorstellen. De WAC-leden beoordelen de voorstellen vanuit hun wetenschappelijke expertise. Zij verwachten meer uitleg en onderbouwing bij de voorstellen.
 • De WAC is ingesteld door de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De stuurgroep waardeert de inzet van de WAC, maar ziet  ook dat de huidige aanpak beperkte meerwaarde biedt voor de voortgang van het Akkoord.
 • De stuurgroep heeft vervolgens gesproken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de WAC in verhouding tot de bijdrage aan de voortgang van het Akkoord verbetering productsamenstelling. Conclusie is dat gekeken wordt naar een praktische oplossing dat aansluit bij de basis van het Akkoord en dat past bij de huidige situatie als het gaat om sectorbrede afspraken.
 • Het voorstel is dat de WAC jaarlijks de totale set aan afspraken bekijkt en de impact ervan nagaat. Dat nieuwe afspraken zullen worden ondersteund met inzet van experts van WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)/WFBR en NIZO om tot meer duiding te komen bij de afbakening van productcategorieën, keuze voor de te reduceren nutriënten, hoogte van reductiestappen en tijdsbestek voor de uitvoering.
 • De opdrachtverlening aan de WAC-leden en de samenstelling van de WAC zal worden herzien. Het format voor indiending van voorstellen voor sectorbrede afspraken zal worden aangepast.
 • De WAC-leden hebben aangegeven nieuwe voorstellen voor sectorbrede afspraken niet meer op de huidige wijze te zullen beoordelen, terwijl op dit moment een nieuwe aanpak nog moet worden uitgewerkt. De overgangsperiode zal zo kort mogelijk worden gehouden. Om de voortgang niet te belemmeren zullen de voorstellen die nu worden ingediend rechtstreeks naar de stuurgroep gaan. Bekeken wordt hoe achteraf een indruk van de impact ervan kan worden gegeven door de WAC of andere experts.
   
 • Er zijn voor twee productgroepen voorstellen voor sectorbrede afspraken ingediend; ontbijtgranen en smeerkaas
 • Vanwege de wijziging in aanpak van de WAC zijn de voorstellen voor sectorbrede afspraken voor ontbijtgranen en smeerkaas niet door de WAC-leden beoordeeld. Het secretariaat van de WAC heeft de voorstellen op hoofdlijnen bekeken en geeft aan dat het om hetzelfde ambitieniveau gaat als eerder ingediende voorstellen.
 • In de productgroep ontbijtgranen, onderverdeeld in flakes (basis en specials), gepofte en geëxtrudeerde producten en krokante muesli, zal in anderhalf jaar het suikergehalte worden gereduceerd. In flakes en gepofte/geëxtrudeerde producten gebeurt dit met 10% en in krokante muesli met bijna 13%. Het zoutgehalte wordt alleen in flakes gereduceerd, met 13,4%.
 • Productgroep smeerkaas is verdeeld in twee varianten; regulier en light/30+. Het maximumniveau voor zout in reguliere smeerkaas en in light/30+ smeerkaas is zodanig gesteld dat het gemiddelde zoutgehalte met 5,4% resp. 6,5% afneemt, hiervoor moet ongeveer 40% resp. een derde van producten worden aangepast. Deze reductie wordt gerealiseerd in 3 jaar (aug 2018 - aug 2021).
 • De stuurgroep besluit deze afspraken, ondanks dat de WAC deze niet heeft beoordeeld, vast te stellen. Op de website zal een korte uitleg komen waarom er geen WAC-beoordeling is bij deze afspraken.

Afspraken stuurgroep 7 juni 2018

 • De afspraak voor zoutreductie in vijf producten in de categorie diepvriessnacks is aan de WAC Wetenschappelijke Adviescommissie (Wetenschappelijke Adviescommissie) voorgelegd. Het gaat om gepaneerde ragout snacks (kroketten, bitterballen), vleessnacks (frikadel, gehaktstaaf), kipsnacks (kipnuggets, kipcorn), filodeeg met vulling (loepia’s), gepaneerde noodle/rijst snacks (nasi-, bamihapjes).
 • Het voorstel is om gemiddeld 5% zout te reduceren in 2 jaar tijd. Besloten is om niet de kaassoufflés en saté mee te nemen in deze afspraak en de afspraak te beperken tot zout en niet een verzadigd vetreductie mee te nemen.
 • De WAC vindt het voorstel voor de gemiddelde zoutreductie niet ambitieus gezien de kleine reductiestap waarvoor 2 jaar wordt voorgesteld. De WAC mist hierbij de redenen en achtergrond. CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) hebben in de vergadering uitgelegd dat de beslissingen in de afspraak van technische en bedrijfseconomische aard zijn.
 • De stuurgroep begrijpt de keuze voor de reductiestap en het tijdsbestek van de afspraak en stelt de afspraak vast.
 • De stuurgroep is tot de conclusie gekomen dat de sectorafspraken onderlinge afspraken van producenten betreffen die op basis van technische inzichten en simpele berekeningen tot stand komen. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de reductiestappen, terwijl de WAC in de huidige wetenschappelijke samenstelling de afspraken wel als zodanig bekijkt.
 • De stuurgroep stelt voor om bij de totstandkoming van de afspraken technische experts mee te laten kijken zodat de duiding voor de afbakening van productcategorieën, keuze voor de te reduceren nutriënten, hoogte van reductiestappen en tijdsbestek voor de uitvoering helder kan worden weergegeven. Het format voor het indienen van de afspraken zal worden herzien. Daarnaast kijkt de WAC of de bezetting aangepast moet worden en of de aanpak voor beoordeling bijgesteld moet worden.

Afspraken stuurgroep 27 maart 2018

 • De afspraak voor zoutreductie in de drie populairste producten in de categorie hartige broodjes (saucijzenbroodje, kaasbroodje, worstenbroodje) is aan de WAC voorgelegd.
 • De WAC vindt het voorstel voor de gemiddelde zoutreductie ‘matig ambitieus’. De WAC mist informatie over de genoemde eerdere reductiestap voor saucijzenbroodjes en denkt dat  technologische innovatie en vervangende ingrediënten verdere reductie mogelijk is. De WAC betreurt het dat geen afspraak is gemaakt over verlaging van het verzadigd vetgehalte.
 • In reactie op het oordeel van de WAC geeft de stuurgroep aan dat een aanzienlijk percentage van de producten in de drie categorieën een reductie van het zoutgehalte zal moeten uitvoeren. De stuurgroep begrijpt de keuze voor de drie ‘hardlopers’ in de categorie hartige broodjes.
 • De stuurgroep vindt de voorgestelde afspraak over zoutreductie substantieel en stemt ermee in.

Afspraken stuurgroep 28 november 2017

Werkplannen 2017 en 2018

 • In 2017 zijn afspraken voor striktere maximumnormen van zout en nieuwe normen voor suiker in groenteconserven vastgesteld, maximumnormen voor suiker in appelmoes en is een in 2016 vastgestelde afspraak voor vleesbereidingen en – producten uitgebreid met maximumnormen voor zout in hamburgers.
 • Op korte termijn zullen afspraken met maximumnormen voor zout en verzadigd vet in hartige broodjes en mogelijk ook voor diepvriessnacks aan de WAC worden voorgelegd. 
 • De stuurgroep verwacht in 2018 dat de gesprekken over afspraken voor maximumnormen worden voortgezet voor de categorieën smeerkaas, ontbijtgranen, chips met smaken en pizza’s. Voor de categorieën zuiveldranken en – toetjes, rode sauzen, satésaus, jam en vruchtenspreads, gehakt, gegaarde gehaktbalen, gegaarde braadworst en toastsalades zullen in 2018 voorbereidingen worden getroffen voor afspraken met maximumnormen voor suikers en/of zout en verzadigd vet. 
 • Veneca en KHN blijven ook in 2018 bij hun leden aandacht vragen voor een gezonder productaanbod en op verschillende terreinen worden de ondernemers praktische mogelijkheden aangereikt. Veneva en KHN zoeken vooral ook de samenwerking met andere trajecten en (pilot)projecten. 
 • De stuurgroep heeft het werkplan voor 2018 vastgesteld.

Ketenbrede afspraak groenteconserven en appelmoes

 • De afspraak voor reductie van zout en suikers in groenteconserven en van suikers in appelmoes is aan de WAC voorgelegd. Het betreft een tweede deel van de afspraak. Voor de zomergroenten zijn in het eerste deel maximumnormen voor zout en suikers vastgesteld door de stuurgroep op 18 mei 2017.
 • De maximumwaarde voor zout zal afhankelijk van de soort groente(mix/recepturen) worden gereduceerd met 20 a 50% en suiker met 15 a 100%. In appelmoes betreft de verlaging van de maximumsuikergehalte van 20 a 50% afhankelijk van de kwaliteitsindeling. De normen zullen in november 2018 zijn gerealiseerd.
 • De WAC heeft de afspraak positief beoordeeld.
 • De afspraak voor reductie van zout en suikers in groenteconserven en van suikers in appelmoes wordt door de stuurgroep vastgesteld.

Ketenbrede afspraak hamburgers

 • De afspraak voor reductie van zout in hamburgers is aan de WAC voorgelegd. Het betreft een uitbreiding van de afspraak voor vleesbereidingen en vleesproducten die op 6 september 2016 door de stuurgroep is vastgesteld.
 • Het gemiddelde zoutgehalte in rauwe hamburgers zal met de reductiestap 10% worden verlaagd en in gegaarde hamburgers met 15%. De reductiestap zal 31 december 2018 zijn gerealiseerd.
 • De voorgestelde zoutreductiestap bij hamburgers is groter dan bij de eerder vastgestelde reductiestap van verschillende soorten vleesbereidingen en –producten. Bovendien wordt de reductiestap bij hamburgers sneller gerealiseerd.
 • De WAC heeft de beoordeling van de hamburgers verwerkt in de oorspronkelijke beoordeling van de afspraak vleesbereidingen en –producten in 2016. Het oordeel van de WAC over de reductiestap als geheel voor vleesbereidingen en –producten blijft met de toevoeging van hamburgers matig ambitieus.
 •  De aanvulling van de eerder gemaakte afspraak voor vleesbereidingen en –producten met maximum zoutnormen voor hamburgers wordt door de stuurgroep vastgesteld.

WAC

 • De WAC heeft de stuurgroep antwoord gegeven op de vraag welke (sub)categorieën, die een significantie bijdrage leveren aan de inname van zout, verzadigd vet en/of calorieën, nog missen in de ketenbrede afspraken. Daarnaast heet de stuurgroep gevraagd wat de technische belemmeringen zijn bij verdergaande reductiestappen voor categorieën waar al flinke reductiestappen zijn gemaakt.
 • In een ongevraagd advies aan de stuurgroep vraagt de WAC meer aandacht voor producten gericht op kinderen, voorlichting en stimulering van gezonde keuze, ondersteuning in productieproces, afspraken voor een gehele categorie en niet kleinere subcategorieën en uitsluitingen van bepaalde producten.
 • De stuurgroep zal in een volgend overleg deze adviezen nader bespreken.

Afspraken stuurgroep 12 september 2017

Afspraken stuurgroep Akkoord verbetering productsamenstelling 12 september 2017

 • In de stuurgroep is Charles Wijnker als directeur van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VWS) Marije Beens opgevolgd.
 • Na het vertrek van Jantine Schuit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is Ronald Visschers bij de stuurgroepvergaderingen aanwezig namens de Wetenschappelijke Adviescommisie (WAC).
 • De sectoren werken momenteel aan het opstellen van afspraken voor onder andere groenteconserven, hamburgers, smeerkaas, ontbijtgranen, chips, pizza en hartige broodjes. In de stuurgroep vergadering zijn geen nieuwe afspraken besproken.
 • De monitor op productverbetering wordt dit jaar weer uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit betreft de jaarlijkse zoutmonitor en een monitor van enkele akkoordafspraken zoals in 2016. Het RIVM bereidt zich voor op de monitor op productverbetering in 2018, waarbij gebruik gemaakt zal worden van meer productgegevens.
 • De WAC heeft nog geen concreet antwoord op de vraag van de stuurgroep om de technische belemmeringen aan te geven bij productverbetering als het gaat om houdbaarheid, procestechnische problemen, etc.
 • Het plan van aanpak voor een tussenevaluatie waarin scenarioanalyses worden uitgevoerd door het RIVM is aan de stuurgroep voorgelegd.
 • Een voorstel voor een pilotproject van de Wageningen University& Research (WUR) en TNO waarbij een actieteam van experts bedrijven zullen ondersteunen bij productverbetering is aan de stuurgroep voorgelegd.

Afspraken stuurgroep 18 mei 2017

 • In de stuurgroep is Marian Geluk als directeur van de FNLI Philip den Ouden opgevolgd.
 • De sectoren werken momenteel aan het opstellen van afspraken voor onder andere smeerkaas, ontbijtgranen, chips, pizza en hartige broodjes.
 • In overleg met het Voedingscentrum en het RIVM wordt de tussentijdse evaluatie van de voortgang van de akkoordafspraken niet uitgevoerd op basis van de criteria voor de Schijf van Vijf, zoals eerder voorgesteld. Het RIVM zal voor deze tussentijdse evaluatie verschillende scenario’s uitwerken met behulp van de voedselconsumptiepeiling. Hierbij zullen de reductiestappen in de afspraken worden doorgerekend, evenals mogelijke verdiepings- en verbredingsstappen.
 • De afspraak voor reductie van zout en suikers in groenteconserven is aan de WAC voorgelegd. Het betreft een eerst deel van deze afspraak. Het gaat hierbij om zomergroenten waarin het zoutgehalte met 15 tot 30% wordt verlaagd en geen toegevoegd suiker meer zal worden gebruikt. In september 2018 zullen de normen zijn gerealiseerd.
 • De WAC heeft de afspraak positief beoordeeld. De WAC merkt op dat de grenzen zijn opgezocht en dat de reductiestap goed is onderbouwd. De sector kijkt ook al verder vooruit. Er is een systematisch aanpak voorgesteld, de doelgroep is goed omschreven en er zijn consumententesten gedaan. De WAC mist wel de grafieken zoals die in eerdere afspraken zijn opgenomen.
 • De stuurgroep stelt de afspraak over groenteconserven vast waarbij opgemerkt dat een tweede deel met andere soorten groenten en appelmoes volgt.

Afspraken stuurgroep 14 februari 2017

 • Op de Voedseltop hebben TNO en WUR een plan gelanceerd over  begeleiding van bedrijven bij toepassing van bestaande kennis voor verbetering van productsamenstelling. Dit plan wordt nader uitgewerkt.
 • Enkele geplande afspraken uit het werkplan 2016 zijn nog niet aan de WAC voorgelegd. Deze afspraken zullen in het werkplan voor 2017 worden opgenomen om overzicht op de totale planning te houden.
 • Tijdens de Voedseltop heeft FWS aangegeven zich te zullen inzetten voor een extra 5% reductie aan energie-inname via frisdranken bovenop de afgesproken reductie van 10%. Dit zal op de website van het akkoord worden vermeld.
 • De stuurgroep stelt voor om bij de evaluatie van het akkoord de voortgang van de normen in de afspraken van het akkoord te toetsen aan de inname volgens een voedingspatroon conform de aanbevelingen van de Schijf van Vijf. De ambities in het akkoord verwijzen naar de richtlijnen goede voeding (hierop is de Schijf van Vijf gebaseerd). In overleg met de WAC stelt de stuurgroep voor de vraag voor evaluatie voor te leggen aan het Voedingscentrum en het RIVM.
 • De afspraak voor reductie van zout en verzadigd vet in Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden is in de vorige vergadering van de stuurgroep vastgesteld. Een onderdeel over de subcategorie Oosterse maaltijden op basis van ketjapsaus ontbrak. De vorige afspraak is hiermee aangevuld.
 • De WAC heeft in een addendum haar reactie op deze aanvulling gegeven. De reactie is vergelijkbaar met de reactie op de primaire afspraak over Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden. De reactie betreft matig ambitieus voor wat betreft reductiestappen en tijdsbestek.
 • De stuurgroep stelt de deelafspraak over Oosterse maaltijden op basis van ketjapsaus vast en besluit deze subcategorie onder de eerder gemaakte afspraak over Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden mee te nemen.
 • Op de website zal de afspraak worden vervangen door de nieuwe versie en het aanvullende oordeel van de WAC zal worden toegevoegd.

Afspraken stuurgroep 1 december 2016

De gemaakte afspraken zijn:

 • De planning voor indiening van afspraken uit het werkplan 2016 is besproken. Afspraken voor pizzabodems en hartige broodjes en voor groente- en fruitconserven en rode sauzen komen begin volgend jaar.
 • Vertraging in het maken van afspraken komt mede door de verscheidenheid aan bedrijven en het belang bij het maken van ketenbrede afspraken om de brede achterban van de betrokken sectoren mee te krijgen. In verschillende categorieën is het een uitdaging om bedrijven het vertrouwen te geven dat de reducties haalbaar zijn.Gesproken wordt over hoe kennis te ontsluiten is naar bedrijven die geen/nauwelijks capaciteit hebben voor productinnovatie. Bepaalde, door voorlopers verkregen kennis, is niet publiek beschikbaar vanwege vertrouwelijkheid van onderzoeksinformatie. Dit belemmert de voortgang.
 • Het werkplan voor 2017 wordt vastgesteld zoals voorgesteld en zal op de website gepubliceerd worden.
 • De afspraak voor reductie van zout en verzadigd vet in Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden is aan de WAC voorgelegd. Het gaat om producten als lasagne, pastamaaltijden, bami, nasi en combinatiegerechten van bijvoorbeeld rijst of noedels met verschillende soorten saus.
 • Volgens de voorgestelde afspraak wordt het zoutgehalte met 10% gereduceerd in 2 of 3 (lasagne) jaar. Ook het verzadigd vetgehalte wordt in 2 jaar met 10% verlaagd (uitzondering lasagne in 3 jaar).
 • De WAC vindt het voorstel met een gemiddelde reductie van zowel zout als verzadigd vet met 10% in een periode van 2 jaar matig ambitieus en voor lasagne (in 3 jaar ) weinig ambitieus. Gezien de ambities van het Akkoord en de technologische haalbaarheid acht zij verdergaande reducties wenselijk in kortere tijd.
 • De stuurgroep herkent de uitdaging om de ambities van het Akkoord te halen.
 • De productgroep kant-en-klaar maaltijden is een zeer diverse en omvangrijke groep. Met betrekking tot de vraag om meer afspraken voor overige categorieën kant-en-klaarmaaltijden merkt de stuurgroep op dat in het werkplan was toegezegd voor 1 categorie een voorstel te doen in 2016. Er zijn echter voorstellen voor 2 categorieën gedaan. De categorie pizzabodems volgt nog vanuit het werkplan 2016.
 • De voorgestelde norm van een reductie van gemiddeld 5% per jaar vindt de stuurgroep met het oog op smaakgewenning en bedrijfsvoering voldoende ambitieus.
 • De stuurgroep stelt de afspraak over maximumnormen voor zout en verzadigd vet in Italiaanse en Oosterse kant-en-klaarmaaltijden vast.

Afspraken stuurgroep 6 september 2016

De gemaakte afspraken zijn:

 • De planning voor indiening van afspraken die gepland zijn in het werkplan 2016 is besproken. Afspraken voor kant & Klaar maaltijden, pizzabodems en hartige broodjes komen nog dit jaar. Afspraken voor groente- en fruitconserven en rode sauzen komen begin volgend jaar.
 • De FNLI en het CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) zullen komen met een voorstel hoe volumegegevens te gebruiken bij het opstellen van afspraken en voor de WAC ter beoordeling van de impact op de ambities van het akkoord.
 • De stuurgroep heeft de afspraak voor zoutreductie in vers vleesbereidingen/producten (gemiddeld 10% in 2 jaar) besproken. De WAC heeft de afspraak beoordeeld met matig ambitieus, omdat het van mening is dat de voorgestelde reductiestap in de betreffende productcategorie sneller zou kunnen. Het bedrijfsleven geeft aan 2 jaar nodig te hebben voor de voorgestelde reductiestap. De stuurgroep heeft de afspraak vastgesteld.
 • De stuurgroep vraagt de WAC om voor brood, kaas en vleeswaren aan te geven waar de grenzen en (technische) belemmeringen liggen voor een verdergaande zoutreductie. Daarnaast wordt de WAC gevraagd aan te geven welke (sub)productcategorieën nog niet zijn meegenomen in de afspraken over zout-, verzadigd vet- en suikerreductie en waar de witte vlekken zitten.

Afspraken stuurgroep 10 mei 2016

De gemaakte afspraken zijn:

 • Voor veel productgroepen worden momenteel de eerste stappen gezet in verbetering van productsamenstelling. De eerste stap betreft het aftoppen van de pieken in zout, verzadigd vet en/of suiker. In vervolgstappen zullen maximumgehaltes per productgroep  verder worden verlaagd, hierdoor worden gemiddelde waardes stap-voor-stap verlaagd en worden de verschillen binnen de productgroepen steeds kleiner. Deze stap-voor-stap aanpak zal nog eens nader worden toegelicht op de website.
 • De voorstellen voor zoutreductie in hartige droge snacks en in vleesconserven en reductie in verzadigd vet in margarinecake zijn besproken. De WAC heeft alledrie de afspraken beoordeeld met matig ambitieus ten opzichte van de doelstellingen in het akkoord voor 2020. De stuurgroep vindt dat dit niet een reden is om niet alvast aan de slag te gaan met de maximum normen in de afspraken. De eerste stap betreft het aftoppen van de pieken in zout en verzadigd vet. Vervolgstappen daarna zijn weldegelijk nodig.
 • Het bedrijfsleven bereidt momenteel afspraken voor voor de productgroepen pizzabodems (zout), hartige broodjes (zout en verzadigd vet) en groente- en fruitconserven (suiker).
 • Horeca en catering zijn bezig met handvatten voor inkoopvoorwaarden en zetten onderzoeksresultaten en aanbevelingen om in factsheets en praktische informatie voor ondernemers.

Afspraken stuurgroep 24 november 2015

De gemaakte afspraken zijn:

 • Het voorstel voor de vijfde categorie zuivelproducten – puddingen, mousse, toetjes- is besproken en aangenomen.
  • Een derde van alle betreffende producten zal de receptuur hierop aan moeten passen.
  • Bij uitvoering van dit voorstel gaat in drie jaar de hoeveelheid toegevoegd suiker gemiddeld met 5% om laag. 
  • De maximale aanpassing is 22% reductie van toegevoegd suiker.
  • De WAC geeft aan onderbouwing te missen voor het niet nog meer reduceren in drie jaar. 
  • De stuurgroep geeft aan dat in lijn met het Akkoord een maximum wordt gesteld om de hoogste gehaltes allereerst te verlagen. Dit brengt met zich mee dat een deel van de producten nog niet verbeterd hoeft te worden en het gemiddelde relatief weinig omlaag gaat. 
 • Over het voorstel voor de categorie koek en banket en groente/fruitconserven (m.b.t. suiker) wordt nog met de achterban gesproken. 
 • De voorstelen voor hartige droge snacks en vleesconserven worden nog dit jaar ingediend en op de eerste vergadering van de WAC in 2016 beoordeeld.
 • Het werkplan voor 2016 wordt vastgesteld en zal op de website worden geplaatst.
 • VWS informeert de stuurgroep over de voorbereidingen op het EU voorzitterschap met betrekking tot productverbetering.
 • In de eerste vergadering van 2016 zullen de stuurgroep en WAC stilstaan bij mogelijkheden om de eigen en gezamenlijke werkwijze te optimaliseren.

Afspraken stuurgroep 1 oktober 2015

 • Bedrijven die deelnemen aan de afspraken in kader van het akkoord staan nu vermeld op de website
 • Dit jaar komen nog afspraken voor snacks, vleesbereidingen en koek en banket
 • CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) zal bij de bijeenkomst van Eurocommerce een presentatie geven over het akkoord in Nederland
 • CBL heeft een overzicht gemaakt van categorieën en deelname per categorie. Dit helpt om inzicht te krijgen in de deelname en reikwijdte. Dit overzicht wordt op de website geplaatst
 • Voorbereiding van het voorzitterschap is in volle gang. Er wordt gesproken met lidstaten, bedrijven en NGO’s, ook ter voorbereiding van de conferentie in februari 2016
 • In 2016 zal in een mediabrede campagne aandacht gegeven worden aan de nieuwe schijf van 5 en herformulering
 • Er is een aantal artikelen verschenen over herformulering in het blad TSG-spectrum

Afspraken stuurgroep 21 mei 2015

De gemaakte afspraken zijn:

 • VWS heeft naar aanleiding van de ‘kip van morgen’ over duurzaamheidsafspraken met ACM gesproken. ACM heeft aangegeven dat de afspraken in het Akkoord gericht op gezondheid niet direct tot beperkingen in concurrentie en prijsbeleid zal leiden.
 • Kritische noties over de voortgang van het Akkoord zijn besproken. De stuurgroep stelt dat er op diverse fronten stevig wordt ingezet op het zetten van stappen,  het proces komt nu op gang en daarmee wordt verwacht dat de doelstelling in 2020 gehaald wordt. Een periodieke monitor op basis van betrouwbare gegevens zal de voortgang zichtbaar maken.
 • De stuurgroep verwacht ook vanuit de horeca en catering meer zichtbare activiteiten en die ook openbaar te maken op de website.
 • De website wordt begin juni bijgewerkt. Per sectorbrede afspraak zullen de namen van deelnemende bedrijven worden opgenomen.
 • In het format voor sectorbrede afspraken is ook een beschrijving van de monitor door de sector zelf opgenomen. De monitoring van productverbetering en borging van afspraken staan genoemd in het akkoord en de stuurgroep ziet hierop toe. De WAC zal deze monitoring niet meer meenemen in de beoordeling van de afspraak. 
 • De voorstellen over zuivelproducten en frisdranken zijn in de vorige vergadering al door de stuurgroep overgenomen. De antwoorden van de sectoren op de aanvullende vragen van de WAC bij deze voorstellen veranderen niet de inhoud ervan.
 • De stuurgroep besluit om later opnieuw naar de productsamenstelling te kijken van babyvoeding. Omdat hiervoor Europese samenstellingseisen gelden en deze in 2016 zullen worden herzien, wordt besloten deze als uitgangspunt te nemen.
 • VWS is gestart met de voorbereidingen om EU-normen voor zout, verzadigd vet en calorieën onder de aandacht te brengen van de Europese commissie en lidstaten. Dit onderwerp zal tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 prominent aan bod komen.
 • De stuurgroeppartijen zullen dit onderwerp bij hun Europese koepelorganisaties onder de aandacht brengen.

Afspraak stuurgroep 5 februari 2015

De gemaakte afspraken zijn:

 • De stuurgroep vraagt zich af hoe de uitspraak van de ACM rond afspraken voor de verduurzaming van kip zich verhouden tot de inspanningen voor een gezonder productaanbod vanuit het Akkoord. In de aanloop naar het Akkoord is de opzet hiervan besproken met de ACM. Er zal contact worden opgenomen met de ACM om de recente ontwikkelingen te bespreken.
 • De voorgestelde normen voor toegevoegde suikers voor 4 categorieën van zuivelproducten wordt vastgesteld.
  • De WAC wil met het oog op het toetsen van het voorstel aan de ambities van het Akkoord graag zicht op de impact van het voorstel op de consumptie en daarmee op de volksgezondheid. Omdat niet bekend is wat de marktvolumes zijn van de producten die aangepast worden, is dat moeilijk in te schatten. CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en FNLI gaan met NZO bekijken welke aanvullende informatie ze nog kunnen leveren tegen welke inspanning.
  • Het voorstel zal echter niet anders worden met het weten van volumes omdat, naar de insteek van het Akkoord, de hoogste gehaltes verlaagd moeten worden. De reductiestap die voor producten met een hoog uitgangsgehalte nodig is, moet haalbaar zijn. Als deze producten die boven de stellen norm zitten weinig marktvolume zouden vertegenwoordigen, maakt dat niet dat de norm voor de eerste stap lager zal kunnen zijn.
  • De WAC geeft aan de reductiestap in combinatie met de termijn van 3 jaar om deze stap te maken matig ambitieus te vinden. Ze zijn wel positief over het aantal producten dat wordt aangepast.
  • De WAC geeft aan dat de consument een reductie van 3% totaal suiker (in het voorstel bereikt door 5% reductie van toegevoegd suiker) niet zal waarnemen. Als de WAC hier meer informatie over heeft, waar ligt de waarnemingsgrens van een reductiestap wel, ontvangen de branches deze graag.
  • De branches geven aan dat ze een aantal vragen graag voor de vergadering van de WAC hadden willen ontvangen zodat de beantwoording voor de bespreking in de WAC beschikbaar was geweest (over de uitsplitsing in groepen, de wijze van herformuleren en de inspanning voor kinderproducten).
  • De stuurgroep begrijpt de wens van de WAC om het voorstel langs een kwantitatieve meetlat te leggen, de WAC gebruikt hier de conceptrichtlijn voor suikerconsumptie van de WHO voor. Het Akkoord omvat voor calorieën of suiker echter geen kwantitatieve doelstelling.
  • Afgesproken wordt om in overleg met het RIVM te bekijken hoe de ambitie uit het Akkoord om het consumeren van minder calorieën makkelijker te maken getoetst kan worden. 
  • De WAC vraagt in welke categorie de kinderproducten vallen. De indieners geven aan dat wat betreft ‘kinderproducten’ gefocust is op de door kinderen meest geconsumeerde producten, gebaseerd op VCP gegevens van het RIVM. Dit hoeven niet de specifiek op kinderen gerichte producten te zijn. Via vla krijgen kinderen bijvoorbeeld meer suiker binnen dan via speciale ‘kindertoetjes’. Vandaar dat de sector doelstellingen voor de hele categorie heeft gesteld. Kinderproducten zijn er in alle categorieën, behalve in ‘basis vla’.
  • De stuurgroep besluit het voorstel zoals ingediend over te nemen. De termijn van drie jaar om dit voorstel te realiseren lijkt de stuurgroep nodig gezien het grote aantal producten dat moet worden aangepast en de inspanning die dit vraagt van bedrijven.
  • De indienende branches wordt gevraagd komende vergadering terug te komen op de vragen van de WAC die nog niet in de stuurgroep beantwoord zijn.
  • De stuurgroep kijkt uit naar het voorstel voor een norm voor de categorie ‘pudding en mousse’ waar momenteel nog aan gewerkt wordt.
 • Het voorstel voor het terugdringen van calorieën in frisdranken wordt vastgesteld
  • De WAC heeft aangegeven dit voorstel zoals het voorligt niet te kunnen beoordelen. De WAC vraagt de branches of ze de genoemde doelstelling kunnen specificeren naar de verschillende acties die genoemd worden om het doel te bereiken. Ook vraagt de WAC of de consumptie door kinderen expliciet in het voorstel betrokken kan worden.
  • De stuurgroep begrijpt dat beoordeling van het voorliggende voorstel door de WAC moeilijk is vanwege de onbekende bijdrage aan de doelstelling van de drie typen activiteiten productaanpassing, aanpassing van portiegrootte en het stimuleren van gebruik van light en zero varianten via marketing. De impact van marketing is niet op eenzelfde wijze te beoordelen als productaanpassing.
  • De stuurgroep merkt op dat het niet gelukt is dit plan gezamenlijk in te dienen en vraagt zich af wat de impact hiervan is op de implementatie. Het voorstel is ingediend namens de producenten. De stuurgroep begrijpt dat een ketenbrede afspraak die niet alleen over productverbetering maar ook over marketing gaat, lastig is om te maken.
  • De stuurgroep is van mening dat de aanpak die de frisdranksector kiest bijdraagt aan de doelstelling van het Akkoord.
  • De stuurgroep neemt het voorstel van de sector daarom nu over en moedigt de sector aan om aan de slag te gaan. De volgende vergadering zal, met nadere informatie van de sector over de verhouding tussen de drie trajecten om tot verbetering te komen en zo mogelijk een oordeel van de WAC hierover, het voorstel nogmaals besproken worden.
 • De branches hebben een reactie gegeven op de vragen van de WAC bij het voorstel voor een zoutnorm voor sauzen dat vorige vergadering besproken is. De vragen en antwoorden komen op de website bij de informatie over sauzen. De WAC zal de antwoorden  bespreken en komt zo nodig met een reactie.

Afspraken stuurgroep 5 december 2014

De gemaakte afspraken zijn:

 • Het processchema rond het aanleveren van normvoorstellen per productgroep, de beoordeling door de WAC en de besluitvorming in de stuurgroep is vastgesteld en zal op de website worden gepubliceerd.
 • De WAC zal formulieren over de nevenwerkzaamheden van haar leden op de website van het Akkoord publiceren.
 • De voorstellen voor afspraken over zuivel en frisdranken worden dit jaar aan de WAC gestuurd, begin 2015 door de WAC beoordeeld en vervolgens in de stuurgroep besproken.
 • De voorgestelde norm voor soepen en bouillons wordt vastgesteld.
  • De WAC geeft aan de voorgestelde norm, met de termijn van 2 jaar om hieraan te voldoen, matig ambitieus te vinden.
  • De stuurgroep geeft aan het met de WAC eens te zijn dat vervolgstappen nodig zijn richting 2020.
  • De zoutnorm voor soepen en bouillons zal hierom voor eind 2016 geëvalueerd worden.
  • De stuurgroep vindt de voorgestelde norm een belangrijke eerste stap om de pieken van hoge zoutgehaltes uit het aanbod te halen. Zeker in deze categorie waar zout puur voor de smaak wordt toegevoegd is smaakgewenning belangrijk. De norm stellen op het huidige gemiddelde zoutgehalte in soepen lijkt de stuurgroep een goede stap.
  • De naleving van de afgesproken normen vragen de brancheorganisaties jaarlijks na bij hun leden en wordt besproken in de stuurgroep.
 • De voorgestelde norm voor 3 categorieën sauzen wordt vastgesteld.
  • De stuurgroep is het met de WAC eens dat dit de eerste stappen zijn.
  • In de voorstellen is opgenomen dat de situatie na 18 maanden wordt geëvalueerd. Voor 2 categorieën is een 2e stap opgenomen (fase 2) en voor een categorie niet. De stuurgroep roept de branches op voor alle categorieën dan een flinke volgende stap te zetten.
  • In de volgende stuurgroep wordt nog teruggekomen op de vragen (en antwoorden daarbij) die de WAC in het voorstel voor een zoutnorm voor sauzen stelt.
 • Het werkplan voor 2015 wordt vastgesteld en zal op de website gepubliceerd worden.
 • Het monitoringsrapport over productsamenstelling van het RIVM wordt begin 2015 gepubliceerd.

Afspraken stuurgroep 23 september 2014

De gemaakte afspraken zijn:

 • Aan alle acties uit het werkplan voor 2014 wordt gewerkt. De voorstellen zullen er voor het eind van het jaar zijn.
 • De beoordeling door de WAC en besluitvorming in de stuurgroep zal niet voor alle categorieën binnen 2014 kunnen worden afgerond.
 • De werkwijze van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) en de benodigde informatie om een voorstel goed te beoordelen wordt nogmaals besproken. De WAC en de Stuurgroep hechten beide sterk aan een duidelijke werkwijze en transparantie.
 • De WAC heeft verzocht het voorstel voor soepen opnieuw in te dienen. Dit zal de volgende vergadering worden besproken.

Afspraken stuurgroep 25 juni 2014

De gemaakte afspraken zijn:

 • Het is de bedoeling dat de website van het Akkoord eind juli online gaat
 • De branches zijn hard bezig met het voorbereiden van normen voor diverse productcategorieën
 • De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) van het Akkoord heeft haar eerste vergadering gehad en daarin afspraken gemaakt over haar werkwijze. De Terms of Reference zijn vastgesteld en zullen op de website komen
 • Het eerste advies van de WAC wordt deze zomer op de website gepubliceerd. Dit WAC advies over de ketenafspraken herformulering vleeswaren wordt besproken in de volgende stuurgroep.

Afspraken stuurgroep 15 mei 2014

De gemaakte afspraken zijn:

 • De stuurgroep maakt kennis met de voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) Prof. Dr. Ir. Jantine Schuit.
 • De planning van de vergaderingen van de stuurgroep en de wetenschappelijke adviescommissie wordt per jaar op de website gepubliceerd.
 • Per productcategorie wordt het voorstel voor een norm door het bedrijfsleven, de beoordeling van de WAC en het besluit van de stuurgroep op de website gepubliceerd.
 • Concept werkplan 2014 is besproken. De volgende stuurgroepvergadering zal het werkplan worden vastgesteld.
 • De wijze van monitoring van productsamenstelling wordt vastgesteld.
 • De website van het Akkoord gaat naar verwachting half juli online.

Afspraken stuurgroep 24 februari 2014

De gemaakte afspraken zijn:

 • Van de stuurgroepvergaderingen wordt een lijst met afspraken op de website geplaatst.
 • Het bestuurlijk overleg vindt een keer per jaar plaats, waarschijnlijk in het najaar.
 • De stuurgroep komt in principe 4 keer per jaar bij elkaar: februari, mei, september en december.
 • De dagelijkse uitvoering ligt bij de bedrijven en de doelgroep.
 • In juni 2014 wordt het werkplan voor 2014 gepubliceerd. In het werkplan staat voor welke productcategorieën voor welke voedingsstof dat jaar normen worden gesteld. Voor de volgende jaren zal dit aan het begin van het kalenderjaar worden gedaan.*
 • De doegroep legt de door het bedrijfsleven voorgestelde normen via de stuurgroep voor aan de Wetenschappelijke Adviescommissie.
 • De te ontwikkelen website moet vooral transparantie bieden over de uitvoering van het Akkoord: welke afspraken zijn gemaakt, wie onderschrijven deze en wat zijn de resultaten. De ondertekenaars financieren gezamenlijk de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van deze site.
 • De wetenschappelijke adviescommissie is bijna rond. Als de oprichting en samenstelling definitief is, zal deze publiek gemaakt worden.